കൊറോണ വൈറസ്ശാ : ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ

More videos
289.59K
Views
   

Dr Soumya Sarin’s

കൊറോണ വൈറസ്:ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ പരമാവധി പേരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. തെറ്റായ വാർത്തകൾ ആരെയും വഴി തെറ്റിക്കരുത്! വ്യാജവാർത്തകളുടെ സത്യാവസ്ഥയെന്ത്? പരമാവധി പേരിലേക്ക് എത്തിക്കൂ..
ഇന്ന് (23/3) വരെ കേട്ട കോറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വ്യാജവാർത്തകളും അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയും- ഇന്ന് (23/3) ചർച്ച ചെയ്യുന്നു!

Category: Corona
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>